NO333新人模特善美高清套图49P善美秀人网

NO333新人模特善美高清套图49P善美秀人网

痰中带血者加竹沥。烧灰淋汁,和锻石点治恶疮息肉瘢。

一名国老甘平,无毒。昔人用以煮服,莫若烧灰酒服更良。

昔人以柴胡去热不及黄芩,盖柴胡专主少阳往来寒热,少阳为枢,非柴胡不能宣通中外。惟毒鱼之外,仅以浴顽痹湿风及煎嗽虫牙,然沐时勿令入眼,中其毒者,惟草紫河车磨水服之可解,黑豆煮汁服之亦解。

藏器曰∶辛少苦多,性热不冷,或云大寒,误矣。古方治胃冷积气,呕逆反胃,消谷下气,宽膈进食,解酒毒,皆相宜也。

引补血药入血分以培养不足之真阴。发明旋覆花升而能降,肺与大肠药也。

东垣取其花之白者治白带,赤者治赤带,随其色而为所用;被狗啮者食之,疮永不瘥。同乌梅止小儿血痢,同鸡肝治小儿疳眼,同猪胰疗杨梅疮毒,同干姜治果子积,皆取伐肝肾热邪也。

Leave a Reply