av彩美旬果

av彩美旬果

尿血不定∶郁金末一两,葱白一握,水一盏,煎至三合,温服,日三服。时珍曰∶茈字,有柴、紫二音。

时珍曰∶气之浓者能发热,阳中之阳也。屡用见效,不可不知。

 好酒一盏,温服,并饮数服佳。 妇人气盛血衰,变生诸症,头晕腹满,皆宜抑气散主之。

未可轻服,令人利下至困。色正黄,与芙蓉花裹嫩莲者相似,可以香酒。

并以水煮升麻,绵沾拭洗之。《别录》不分茅、菅乃二种,谓茅根一名地菅,一名地筋,而有名未用又出地筋,一名菅根。

其花叶与人家所种者相似,但花瓣止五六叶尔。云晋元帝时,此病自西北流起,名虏疮。

Leave a Reply