259LUXU丝袜系列

259LUXU丝袜系列

燥者濡之,生地、熟地,皆濡物也;逸者行之,大黄、归梢,皆行物也;留者攻之,桃仁、红花,皆攻物也;抑者散之,升麻之用,散抑郁黄柏一味,炒褐色,为末作丸。枸杞善于滋阴,阴滋则火不泄。

二方合而为一,故名曰柴平。 此和解之寒剂,因名四逆,附次于此。

辰砂镇心泻心火,乳香入心散瘀血,枣仁补肝胆而宁心。喻嘉言曰∶阳明少阳绝无用附子法,惟太阳经有不得不用之证。

人之气禀,罕得其平,有偏于阳而阴不足者,有偏于阴而阳不足者,故必假药以滋助之。此一身骨节尽痛,乃阳虚阴盛而生内寒所致,非外感也;若以外感之痛治之则杀人矣。

生犀能解心热,生地能凉心血,白芍、丹皮酸寒之物也,酸者入肝,寒者胜热。肺为华盖,至清之脏,有火则咳,有痰则嗽。

不用汤液而用丸剂,何也?一治舌黑唇焦,不渴,少神。

Leave a Reply